Ink Mark
onsendo-logo-w.png

VYHRAJ 3000 KČ, KURZ ZDARMA A 50% SLEVU NA 1 ROK

cvik4A.png

Navrhni naše nové piktogramy pro cvičení 

přihlaš se do soutěže a vyhraj!

Podmínky soutěže najdete zde!

Návrhy sbíráme do 30.8. 2020

logo-onsendo1.png
Navrhni naše nové piktogramy pro cvičení, přihlaš se do soutěže a vyhraj!
Výherci podle pořadí obdrží:
 
1. místo
 Odměnu 3.000 Kč
1 kurz dle vlastního výběru zdarma
50% slevu na všechny kurzy po dobu 12 měsíců
 
2. - 5. místo
 1 kurz dle vlastního výběru zdarma
50% slevu na všechny kurzy po dobu 12 měsíců
6. - 10. místo
30% slevu na všechny kurzy po dobu 12 měsíců
 
Stávající sada piktogramů
Cvičení 8 směrů
cvik2A.png

CVIK 0

cvik0.png
cvik2B.png

CVIK1

cvik3A.png
cvik3B.png

CVIK 2

cvik4A.png

CVIK 3

cvik5.png

CVIK 4

Prostě navrhni další a vyhraj!

Statut a pravidla soutěže

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže nazvané „Navrhni naše nové piktogramy“ (dále jen „soutěž“).

Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu k jejím účastníkům.

 

Pořadatelem soutěže je Legend Of Earth, z.s., se sídlem Velká Rovná 1, Pacov, IČ: 07174934, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl L, vložka 7855 (dále jen „pořadatel“). Tento statut může být pozměněn formou písemných dodatků k tomuto statutu, které budou zveřejněny na této stránce.  

 

Pravidla obecná:

1) Soutěž probíhá v době od 7. 5. 2020 od 9:00 do 30. 8. 2020 do 16:00, vítězové budou vyhlášeni do 15.9. do 16.00.

2) Soutěže se může zúčastnit každý člen spolku, který se zapojí do soutěže tím, že prostřednictvím stránky google formuláře (odkaz) zaregistruje svou e-mailovou adresu a nejpozději do 30.8. 2020 do 16:00 dodá své návrhy piktogramů v požadovaném formátu (dále jen „soutěžící“).

3) Soutěžící se nemůže soutěže účastnit opakovaně ani s jinou emailovou adresou; soutěžící může v rámci celé soutěže získat pouze 1 výhru.

4) Účast v soutěži automaticky znamená souhlas s pravidly soutěže a s účastí v soutěži. Účast v soutěži není zpoplatněna. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb či zaplacení jakéhokoli jiného vkladu.

5) Soutěžící musí být autorem piktogramů. 

6) Pořadatel má právo kdykoliv vyřadit ze soutěže piktogramy s neetickým obsahem (pornografie, násilí, vulgarita, rasová nesnášenlivost atd.), porušující práva třetích osob (zachycení třetích osob bez jejich výslovného písemného souhlasu, použití ochranných známek třetích osob, porušení autorských práv třetích osob, atd.) nebo které mohou být v rozporu s právními předpisy nebo mohou ohrožovat dobré jméno pořadatele nebo objednatele soutěže; soutěžící, který zašle takové piktogramy, bude ze soutěže vyřazen. O vyřazení soutěžícího rozhoduje s konečnou platností pořadatel.

7) Zasláním piktogramů do soutěže dává soutěžící pořadateli soutěže zejména souhlas ke zveřejnění fotografie s uvedením svého jména, příjmení a města, vše v rozsahu a za podmínek uvedených v pravidlech, a dále souhlas k pořízení a zveřejnění obrazových, zvukových a zvukověobrazových záznamů, týkajících se jeho osoby, to vše v souvislosti se soutěží a propagací výrobků pořadatele soutěže.

Mechanika soutěže:

1) Navrhni nové piktogramy pro "Cvičení 8 směrů" ve formátu skicy (elektronicky, ručně).

2) vyfoť sama sebe při tvůrčím procesu.

3) Vyplň registrační formulář do soutěže (odkaz).

4) Zašli z registrovaného emailu návrh piktogramů spolu se svou fotografií ve formátu PDF nebo JPG ve vysokém rozlišení na adresu: go@onsendo.club

5) Nejvyšší Rada Spolku rozhodne o pořadí do 15.9. do 16:00.

6) Výherci budou zveřejněny na stránkách www.onsendo.club do 16.9. do 23:00.

7) Pokud výherce z důvodu nesplnění pravidel soutěže bude ze soutěže vyřazen, jeho nárok na výhru zaniká a na jeho místo nastupuje soutěžící, který skončil další v pořadí. Následující pořadí nebude v této souvislosti upravováno.

Výhrami jsou:

1) 1. místo obdrží odměnu 3.000 Kč, jeden kurz z nabidky ONSENDO klubu dle vlastního výběru zdarma a 50% slevu na kurzy po dobu 12 měsíců, tj. do 30.8. 2021.

2) 2. až 5. místo obdrží jeden kurz z nabídky ONSENDO klubu dle vlastního výběru zdarma  a 50% slevu na kurzy po dobu 12 měsíců, tj. do 30.8. 2021.

3) 6. až 10. místo obdrží 30% slevu na kurzy po dobu 12 měsíců, tj. do 30.8. 2021.   

4) Autorská práva

 

Soutěžící svojí účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s bezplatným užitím zaslaných piktogramů a fotografií pořadatelem soutěže, a to všemi způsoby, které podle povahy piktogramů a fotografií přicházejí dle § 12 a násl. autorského zákona (zák. č. 121/2000 Sb.) v úvahu, zejména pak má právo rozmnožování piktogramů a fotografií, právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny piktogramů a fotografií, právo na vystavování originálu nebo rozmnoženiny piktogramů a fotografií, právo na sdělování piktogramů u a fotografií veřejnosti (v tištěné, elektronické nebo jiné podobě), a to bez omezení množství, území a času, v souvislosti se soutěží pořadatele soutěže a v souvislosti používání piktogramů, s tím že pořadatel je oprávněn tato práva kdykoliv převést na třetí osoby bez souhlasu soutěžícího.

 

Poskytnutím piktogramů a fotografie do soutěže soutěžící potvrzuje, že tyto jsou jeho vlastním dílem, a odpovídá za to, že poskytnutím piktogramů a fotografií do soutěže nejsou porušena autorská nebo jiná práva třetích osob či obecně závazných předpisů. V případě nepravdivosti uvedeného potvrzení anebo v případě, že poskytnutím fotografií do soutěže jsou porušena práva třetích osob, je pořadatel oprávněn soutěžícího ze soutěže vyloučit a v případě, že již byla předána výhra, žádat její vrácení; tím není dotčena odpovědnost soutěžícího k náhradě škody pořadateli anebo třetím osobám. Soutěžící svojí účastí v soutěži vyjadřuje dále svůj souhlas, s tím že - pořadatel je oprávněn fotografii použít jak sám, tak prostřednictvím osoby, která jedná na základě jeho příkazu nebo pokynu. - pořadatel je oprávněn podle své úvahy právo na užití fotografie využít nebo nevyužít, a to jak zcela, tak zčásti. Soutěžící proto uznává, že nevyužitím nebo nedostatečným využitím nemůže dojít k značně nepříznivému ovlivnění jeho zájmu jakožto autora. - pořadatel je oprávněn piktogramy a fotografie upravit, použít piktogramy či fotografie v celku nebo jen části, samostatně nebo ve spojení s dalšími fotografiemi, videozáznamem, výtvarnými díly, texty nebo jinými prvky.

 

Všeobecná ustanovení:

8) Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

9) Soutěžící registrací a odesláním fotografií do soutěže uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu jméno, přijmení, adresa spolku Legend Of Earth z.s., se sídlem: Pacov, Velká Rovná 1, PSČ 395 01, IČ: 07174934, jako správci, za účelem realizace, vyhodnocení soutěže a předání výher. Zpracovatelem je pořadatel. Účastí v soutěži každý soutěžící potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i se všemi dalšími právy vyplývajícími z § 11 a § 21 tohoto zákona. V případě pochybností o dodržování práv správcem se soutěžící může na správce obrátit. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů. 

10) Výhry jsou neprodejné a jsou určeny pouze samotné výherce. 

11) Všechny výhry, kromě hlavní ceny,  nelze alternativně vyplatit v hotovosti. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Nevydané výhry a výhry, které nebude možné výhercům doručit, tj. např. nebudou k zastižení nebo si výhru nepřevezmou, případně bude jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, má právo pořadatel soutěže použít na jiné účely dle vlastního uvážení.

12) Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím výhry. Pořadatel na vlastní náklady vypořádá případnou srážkovou daň z výher, pokud je ze zákona vyměřována.

13) Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek podle pravidel této soutěže, ztrácí soutěžící nárok na výhru. Soutěž není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována nebo jinak spojována se společností Facebook. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli a objednateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook. Společnost Facebook nemá v souvislosti s pořádáním soutěže vůči soutěžícím žádnou odpovědnost. Všechny ustanovení ohledně sociální sítě Facebook se týkají i všech dalších sociálních i komunitních sítí, na kterých bude soutěž prezentována.

Furniture Designer
Industrial Designer
Designer in Studio
Young Designer
Logo Designer at Work

Vyplň registrační formulář, pošli piktogramy a fotky při práci a zabojuj o hlavní cenu!